Αξίωσις

Видавництво

Видавництво спеціалізується на наукових дослідженнях, формальних системах, аксіоматичних системах, облікових системах, архівах, каталогах, програмному забезпеченні, формальній математиці, формальній філософії, формальній літературі, та формальному мистецтву. Сайт видавництва — axiosis.top.

Аксіосис (давньогрецька, Αξίωσις):
1) нагорода честі, визнання (Her.);
2) гідність (Thuc.);
3) благородство, знатність (Thuc.);
4) вимога, побажання, петиція, прохання (Thuc.; Polyb.; Plut.);
5) думка, погляд, максима (Thuc.; Aeschin.);
6) значення, сенс, сутність, семантика (Thuc., Plut.).

Книги та монографії

Корпус «Οκτώ σώματα» — вісім текстів, які розділені на чотири теми: етика, філософія, логіка і політика. Кожна тема містить теоретичну і практичну частини.

1 Ньондро Лонгчен Нінгтік. Серія «Етика».
ISBN: 978-1-62540-054-3 (2022)

2 Безумний монах. Серія «Етика».
ISBN: 978-617-8027-08-7 (2021)

3 Формальна філософія. Серія «Філософія».
ISBN: 978-617-8027-23-1 (2023)

4 Топовий програміст. Серія «Філософія».
ISBN: 978-617-8027-27-8 (2021)

5 Формальна система. Серія «Логіка».
ISBN: 978-617-8027-10-0 (2021)

6 Державна система. Серія «Логіка».
ISBN: 978-617-8027-23-0 (2022)

7 Ідея Нації. Серія «Політика».
ISBN: 978-617-8027-07-0 (2022)

8 Заповіт. Серія «Політика».
ISBN: 978-617-8027-07-1 (2023)

Статті та нариси

6 Фреймворк для підприємств ISO 20922
DOI: 10.13140/RG.2.2.27432.24327 (2013)

7 Система управління процесами ISO 19510
DOI: 10.13140/RG.2.2.20721.35682 (2015)

8 Одноаксіоматична система верифікації ПЗ
DOI: 10.13140/RG.2.2.34143.12963 (2017)

9 Мінімальна система для вбудовування MLTT
DOI: 10.13140/RG.2.2.25754.52169 (2018)

10 Мова для квантових комп'ютерів PLQ
DOI: 10.13140/RG.2.2.19043.63523 (2019)

11 Модальна гомотопічна мова математики HTS
DOI: 10.13140/RG.2.2.14010.47045 (2021)

Головний редактор

Намдак Тонпа (Максим Сохацький), доктор філософії КПІ (ЄДРПОУ 02070921), буддистський піп-капелан лінії передачі Лонгчен Нінгтік тибетського буддизму (ЄДРПОУ 38778275). Провідний інженер-програміст ДП «ІНФОТЕХ» (ЄДРПОУ 34239034) у підпорядкуванні МВС України (ЄДРПОУ 00032684). Автор «Депозитів ПриватБанк» та «МІА: Документообіг» побудованих на авторських творах ERP.UNO та N2O.DEV.

Бібліотека

Бібліотека видавництва в категоріях універсального десяткового класифікатора.

УДК 0

Загальний клас. Наука та знання. Організація. Комп'ютерна наука. Інформація. Документація. Бібліотечна справа. Установи. Публікації.

УДК 1

Філософія. Психологія.

УДК 51

Проєкт УДК 51 — це електронна репрезентація бібліотеки інституту формальної математики.

Бібліотека складається з чотирьох полиць: 1) Геометрія (514) та Аналіз (517), Диференціальні ігри (519.9); 2) Топологія (515.1), Алгебра (512), Логіка та основи математики (510); 3) Алгебраїчна топологія (515.14), Спеціальная алгебра (512.6); 4) Диференціальна геометрія (514.7).

УДК 6

Прикладні науки. Медицина. Техніка.

УДК 7

Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт.

УДК 8

Мови. Лінгвістика. Література. Міжнародна класифікація документів для систематизації творів науки, літератури, мистецтва, періодичного друку, бібліотек. УДК 8 відноситься до бібліотеки інституту формальної літератури.


˙

˙